Somonte, el docu

A la quarta regió d'Europa amb més pobresa, amb gai­rebé un 37% d'atur segons dades ofi­ci­als de l'INE (Ins­ti­tuto Naci­o­nal de Estadística), la Junta d'Anda­lu­sia volia ven­dre la finca Somonte: 400 hectàrees situ­a­des a 11 quilòmetres de Palma del Río, a la província de Còrdova. Unes ter­res que podien donar molts llocs de tre­ball sota l'admi­nis­tració pública ara ho fan sota l'admi­nis­tració de la gent gràcies a que el 4 març del 2012 cinc-cents jor­na­lers del Sin­di­cato Anda­luz de Tra­ba­ja­do­res (SAT) les van ocu­par.

Al docu­men­tal Somonte, los puños en la tierra un grup de jor­na­lers anda­lu­sos mos­tra com l'ocu­pació de ter­res els per­met superar situ­a­ci­ons d'extrema neces­si­tat com són l'atur, els des­no­na­ments i les difi­cul­tats per ali­men­tar-se. En el dia a dia de la comu­ni­tat, els pro­ta­go­nis­tes de la pel·lícula pro­po­saen una reflexió sobre les sor­ti­des a la crisi, des de ho col·lec­tiu i legítim, per acon­se­guir tre­ball, pa i dig­ni­tat.

Un mem­bre de l'equip va poder cele­brar el pri­mer mes de l'ocu­pació amb la comu­ni­tat de Somonte i ha estat gràcies a aquesta relació, que s'ha man­tin­gut durant el temps, que hem rodar un docu­men­tal amb la con­fiança i la pro­xi­mi­tat de les famílies que llui­ten per la terra. Una lluita que compta amb la soli­da­ri­tat de cen­te­nars de per­so­nes i col·lec­tius pro­ce­dents de dife­rents pobles d'Anda­lu­sia, de l'Estat espa­nyol i del món. Una solidaritat que s'ha plasmat en la campanya de micromecenatge que vam fer per poder produir el film i que ha comptat amb el suport de més de dues-centes persones.

A continuació podeu visualitzar online el documental:

400x400